آرشیو دسته بندی: قوانین زندگی

قانون شماره 1: در جواب بد، بد باید شد

اگر جواب های، هوی باشد دیگر سنگی رو‌ی سنگ بند نخواهد ماند و زمین و زمان فرو خواهند ریخت. اگر کسی در حق‌ات بدی کرد تو نباید متقابلاً این بدی را به او پس بدهی، تو باید با عملی شایسته آن شخص را به نیکی دعوت کنی. شاید طرف مقابل‌ات قدرت درک این فرایند را […]