قانون شماره ۲: تا سلام نکردن، سلام نکن

خیلی وقت‌ها پیش آمده است برای سلام کردن به شخصی مکث می‌کنیم تا ببینیم طرف مقابلِ‌مان سلام می‌کند یا خیر! با خودمان می‌گوییم: “اگر سلام کرد جوابش را می‌دهم در غیر این صورت محتاج سلامش نیستم” شاید این مورد بار‌ها و بار‌ها برای شمار کثیری از افراد اتفاق افتاده باشد و مسلماً در آن لحظه […]

قانون شماره ۱: در جواب بد، بد باید شد

اگر جواب های، هوی باشد دیگر سنگی رو‌ی سنگ بند نخواهد ماند و زمین و زمان فرو خواهند ریخت. اگر کسی در حق‌ات بدی کرد تو نباید متقابلاً این بدی را به او پس بدهی، تو باید با عملی شایسته آن شخص را به نیکی دعوت کنی. شاید طرف مقابل‌ات قدرت درک این فرایند را […]